Wniosek czasowo niedostępny

 

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z powyższą regulacją, administrowanie i przetwarzanie danych osobowych podlegać będzie szczególnym regulacjom unijnym wymagającym zmian w systemach zabezpieczeń. W związku z tym zmuszeni jesteśmy do zawieszenia możliwości zawierania umów OC funkcjonariuszy publicznych za pośrednictwem strony internetowej www.funkcjonariusze.e-wniosek.com z dniem 25.05.2018 r.

W dniu 25.05.2018 r. strona została czasowo zawieszona do dnia ustalenia nowych procedur ochrony danych osobowych. Zawieranie umów jest obecnie możliwe poprzez wypełnienie wniosku w wersji papierowej i przesłanie pocztą na adres: PWS Konstanta S.A. Ul. Łucka 20 lok. 1301 00-845 Warszawa oraz skanu na adres e-mail: k.kosim@pwskonstanta.pl

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: 22 654 39 51/52

Pobierz wniosek

Zakres ubezpieczenia i dokumenty

Od dnia 01.02.2015 r. do programu ubezpieczenia OC FUNKCJONARIUSZY wprowadzono nowy PAKIET SREBRNY obejmujący niższe składki ubezpieczeniowe i ograniczony zakres ochrony.

Obecnie umowa OC FUNKCJONARIUSZY może być zawarta z wyborem jednego z dwóch PAKIETÓW:

 1. PAKIET ZŁOTY – aktualnie funkcjonujący szeroki zakres ochrony,
 2. PAKIET SREBRNY – nowy zakres ochrony z niższymi składkami ubezpieczeniowymi.

Poniżej przedstawiamy warunki, zakres, cechy i konstrukcje ofert ALLIANZ przygotowanych wspólnie z PWS KONSTANTA SA:

 

PAKIET ZŁOTY:

 

 1. Szybkość zawarcia umowy – umowa jest zawierana za pośrednictwem platformy internetowej. Potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej zostaje przysłane na podany przez ubezpieczonego adres mailowy.
 2. Ubezpieczającym tj. zawierającym umowę i opłacającym składkę jest funkcjonariusz publiczny, bez angażowania w te czynności jednostki zatrudniającej, ani stowarzyszeń.
 3. Umowa ma charakter zindywidualizowany – dotyczy tylko konkretnego funkcjonariusza publicznego danej jednostki, a wszystkie warunki, wysokości sum są dedykowane dla poszczególnej zawierającej umowę osoby.
 4. Okres ubezpieczenia funkcjonariusza publicznego – 12 miesięczny okres ubezpieczenia liczony od dnia zgłoszenia wniosku na platformie internetowej,
 5. Stałość składek i warunków,
 6. Dostosowanie do wysokości wynagrodzeń sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna tj. maksymalna wysokość odszkodowania za jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wybierana jest spośród kilku wariantów przez składającego wniosek funkcjonariusza, przy czym wypłacone odszkodowanie nie będzie wyższe niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia.
 7.  Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone z winy nieumyślnej, w tym także wskutek rażącego niedbalstwa. Brak jest wyłączeń odpowiedzialności, polegających na  zrównaniu w niektórych przypadkach  rażącego niedbalstwa z winą umyślną. Szczegółowy zakres ubezpieczenia zgodny z załączonymi warunkami.
 8. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez kilku funkcjonariuszy, każdy z nich chroniony jest w ramach jego sumy gwarancyjnej.  
 9. Odszkodowanie wypłacane jest bez potrącania jakiegokolwiek udziału własnego ubezpieczonego funkcjonariusza (w niektórych ofertach z wyliczonego odszkodowania potrącane jest np. 1000 zł)
 10. Czasowy zakres ubezpieczenia – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego funkcjonariusza publicznego przy wykonywaniu władzy publicznej mające miejsce w okresie ubezpieczenia, którego konsekwencją jest wypłata odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny (np. jednostkę samorządu terytorialnego). Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność aż do upływu terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń wobec ubezpieczonego funkcjonariusza.
 11. Dodatkowy zakres ochrony z odrębną suma gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność pracowniczą funkcjonariusza na gruncie kodeksu pracy w związku z wyrządzeniem szkód osobom trzecim
  i pracodawcy z limitem 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż trzykrotność wynagrodzenia.
 12. Dodatkowa suma ubezpieczenia 15 000 zł na koszty ochrony prawnej w związku z prowadzeniem sporu sadowego i dochodzeniem roszczeń wobec funkcjonariusza publicznego (koszty obrony, koszty sądowe, koszty adwokata, radcy prawnego etc.)
 13. Rozszerzenie umowy o ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa zostaje rozszerzona z dniem 17.05.2015r. o ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonej Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DZ. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)

 

PAKIET SREBRNY – zawiera warunki, zakres, cechy i konstrukcje identyczne jak PAKIET ZŁOTY z poniższymi zmianami:

 1. BRAK dodatkowego zakresu ochrony z odrębną suma gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność pracowniczą funkcjonariusza na gruncie kodeksu pracy w związku z wyrządzeniem szkód osobom trzecim
  i pracodawcy z limitem 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż trzykrotność wynagrodzenia.
 2. BRAK dodatkowej sumy ubezpieczenia 15 000 zł na koszty ochrony prawnej w związku z prowadzeniem sporu sadowego i dochodzeniem roszczeń wobec funkcjonariusza publicznego (koszty obrony, koszty sądowe, koszty adwokata, radcy prawnego etc.)

Czytaj więcej >>>  

 

 

 
Netfaktor - agencja multimedialna
  Program     O nas     Zakres ubezp.     Suma gwar. i składki     Zawarcie umowy ubezp.    kontakt     Logowanie  
 
© Netfaktor 2010-2018 : designed & webmastering by Netfaktor