Zawarcie umowy ubezpieczenia

 

Jak zawrzeć umowę?

  1. Wypełnić w całości poniższy wniosek ubezpieczeniowy i wysłać go klikając przycisk „Zapisz wniosek”.

  2. Po wysłaniu wniosku ubezpieczeniowego, na podany przez Ubezpieczonego adres mailowy zostanie wysłany certyfikat z indywidualnym numerem oraz numerem konta bankowego, potwierdzający ochronę pod warunkiem opłacenia składki.

  3. W terminie 14 dni od dnia wysłania wniosku należy dokonać płatności składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC FP, gdzie w tytule przelewu należy podać indywidualny numer certyfikatu oraz imię i nazwisko.

 

Wniosek ubezpieczeniowy przystąpienia
do ubezpieczenia OC FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

UWAGA: Jeśli zawierali już Państwo ubezpieczenie przez naszą stronę,  w celu odnowienia polisy,
prosimy zalogować się w zakładce
Logowanie.

Informacje ogólne

 

imię:

nazwisko:

pesel:

  

ulica i nr:

kod i miejscowość: 

   

email do kontaktu: 

będzie używany jako login  

telefon: 

hasło: 

min. 6 znaków

powtórz hasło: 

Miejsce wykonywania obowiązków

 

miasto: 

Nazwa urzędu: 

Wybierz wariant ubezpieczenia:

 

Proszę o dokonanie wyboru jednego z poniższych PAKIETÓW ubezpieczenia OC FUNKCJONARIUSZY. Rekomendujemy zawarcie umowy z szerszym zakresowo PAKIECIE ZŁOTYM.

PAKIET ZŁOTY
(obejmujący dotychczasowo oferowany zakres ochrony)

 

PAKIET SREBRNY
(nowy PAKIET nie oferujący ochrony dla odpowiedzialności pracowniczej z kodeksu pracy i kosztów ochrony prawnej w razie sporu)

 

Prosimy wybrać wariant sumy gwarancyjnej.

Podstawowym parametrem wynikającym z ustawy pomagającym określić limit jest dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jednak są Państwo zainteresowani niższą lub wyższą sumą gwarancyjną to prosimy wybrać dowolny wariant z przygotowanych w ofercie.

Wysokość wybranej sumy gwarancyjne jest podawana w polu poniżej (Wybrany wariant).

 

Poziom wynagrodzenia (zł):
                   
   

Typ warianów: 

OPCJA A
Warianty podstawowe - jednokrotność sumy

wspólna sama gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w ciągu roku

OPCJA B
Wariant rozszerzony – dwukrotność sumy

suma gwarancyjna na jeden wypadek oraz podwójna suma na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

OPCJA C
Wariant rozszerzony – trzykrotność sumy

suma gwarancyjna na jeden wypadek oraz potrójna suma na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

   

Czy w ramach umowy ubezpieczenia koszty ochrony prawnej mają być podwyższone
do 30 000 zł (obecnie 15 000 zł)? Podwyższenie limitu wiąże się z 5% zwyżki składki.

Wybrany typ wariantu: 


Wybrany wariant: 

składka roczna: 

Data początku ubezpieczenia:

  data retroaktywna od dnia 17 maja 2011 roku. Zwyżka składki 50 %.
(ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe po dniu 17 maja 2011 r.)
Włączenie opcji daty retroaktywnej jest możliwe tylko do dnia 29.02.2012 r.

data ubezpieczenia:

   

Oświadczenie Ubezpieczającego:

 
   
 

Wszelkie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych TUiR Allianz Polska S.A  nie ponosi odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego,

 

Zapoznałem się z Warunkami Ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. znajdującymi się na stronie: http://funkcjonariusze.e-wniosek.com w zakładce "Zakres ubezpieczenia i dokumenty".

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TUiR Allianz Polska S.A. oraz PWS Konstanta S.A. w celu administrowania niniejszą polisą.

 

Zobowiązuję się do zapłaty składki jednorazowo w wysokości według wybranej sumy gwarancyjnej na numer konta podany w certyfikacie, w terminie 14 dni od dnia wypełnienia wniosku na konto: 11 1240 2092 9021 1430 0593 2639

 

Udzielam pełnomocnictwa PWS KONSTANTA SA, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, do reprezentowania moich interesów w zakresie w/w ubezpieczenia. Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu mocodawcy.

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji:
Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja może być złożona:

  • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
  • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,
  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów.
Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego.

     

 

 

 
Netfaktor - agencja multimedialna
  Program     O nas     Zakres ubezp.     Suma gwar. i składki     Zawarcie umowy ubezp.    kontakt     Logowanie  
 
© Netfaktor 2010-2018 : designed & webmastering by Netfaktor